POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych przez  Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, pozyskanych za pomocą formularzy on-line, fotografii, materiału AV lub technologii cookies.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody.
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby promocji lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
4) dane osobowe w tym dane wizerunkowe nie będą udostępnianie (powierzane) osobom trzecim lub subprocesorom, o ile nie wymaga tego realizacja uzasadnionego interesu prawnego Administratora.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących celu i czasu przetwarzania tych danych.
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) Dariusz Styczyrz, e-mail: iodmuzeum@bystrzycaklodzka.pl lub poprzez kontakt z Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Mały Rynek1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 748110637.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej,

  • adres: Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Mały Rynek 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,

  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodmuzeum@bystrzycaklodzka.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług na najwyższym poziomie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług,

  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, źródłem tych danych informacje z formularzy online, umów, dane wizerunkowe (foto/wideo) oraz metadane,

  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w bazach danych do momentu ustania celu ich przetwarzania lub odwołania zgody,

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i Ustawy O Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 (DZU 2019 poz. 1781 t.j.),

  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest wymagane w celu realizacji usług lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.

PLIKI COOKIES

Serwis www.muzeum-filumenistyczne.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, a także cookies funkcjonalne, czyli pozwalające "pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, czy rozmiar czcionki). Serwisy, w których zamieszczamy nasze materiały, mogą także używać plików cookies, które umożliwiają logowanie się oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika (YouTube, Facebook, Google+). Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre działania, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

Więcej informacji znajduje się na stronach producentów popularnych przykładowych przeglądarek:

MS Internet Explorer 9

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera 8.0